քամին տարածել էր ադոբի ելատեքստը, ու ես ուզեցի մեկնաբանել, ինչպէս ա տարբերուում ադոբի ու բորլանդի պասկալի ֆորմատինգի ստանդարտը։

#պասկալ #էկրանահան #կոդ #ծրագրաւորում #մշակոյթ

ստեղ էլ փակցնեմ՝

ադոբի՝

PROCEDURE AddCode (node: PNode; code: INTEGER; VAR word: Str255);

VAR
branch: INTEGER;

BEGIN

IF LENGTH (word) = 0 THEN
BEGIN

IF node^.leaf OR (node^.branch [0] <> NIL) OR
(node^.branch [1] <> NIL) THEN
BEGIN
WRITELN ('? Conflict for code ', code:1);
EXIT (PROGRAM)
END;

node^.leaf := TRUE;
node^.code := code

END

ELSE
BEGIN

IF word [1] = '0' THEN
branch := 0
ELSE IF word [1] = '1' THEN
branch := 1
ELSE
BEGIN
WRITELN ('? Invalid word for code ', code:1);
EXIT (PROGRAM)
END;

DELETE (word, 1, 1);

IF node^.branch [branch] = NIL THEN
BEGIN

NEW (node^.branch [branch]);

node^.branch [branch]^.leaf := FALSE;
node^.branch [branch]^.branch [0] := NIL;
node^.branch [branch]^.branch [1] := NIL

END;

AddCode (node^.branch [branch], code, word)

END

END;

բորլանդի՝

procedure AddCode(node: PNode; code: INTEGER; var word: Str255);
var branch: integer;

begin
if length(word) = 0 then
begin
if node^.leaf or
(node^.branch[0] <> nil) or
(node^.branch[1] <> nil) then
begin
WriteLn('? Conflict for code ', code:1);
Halt //ստեղ նաեւ փոխել եմ Exit ֆունկցիան
end;
node^.leaf := true;
node^.code := code
end
else
begin
if word[1] = '0' then
branch := 0
else
if word[1] = '1' then
branch := 1
else
begin
WriteLn('? Invalid word for code ', code:1);
Halt
end;
delete(word, 1, 1);
if node^.branch[branch] = nil then
begin
new (node^.branch[branch]);
node^.branch[branch]^.leaf := false;
node^.branch[branch]^.branch[0] := nil;
node^.branch[branch]^.branch[1] := nil
end;
AddCode (node^.branch [branch], code, word)
end
end;

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#պասկալ #մոդուլա #օբերոն #տտ #տեքնոլոգիա #գրականութիւն #մարդիկ


Avatar @{ քամի ; o_o@spyurk.am} 30.04.2019, 11:23:40

Reviving a computer system of 25 years ago - Wirth, 2014

ինձ վիրտի մէջ ամէնաշատն իր խնդիր֊կողմնորոշուած լինելն ա դուր գալիս։ ու պարզ մտածելը։

ասումա, ծրագիր գրելը բարդ ա՝ ինչքան էլ առեւտրականները հակառակը քարոզեն։ ճիշտ ծրագիր գրելն՝ առաւել եւս։

ասում ա, ծրագիրը կոդ չի համակարգչի համար, գրականութիւն ա մարդկանց համար։

#ծրագրաւորում #վիրտ


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ջոկեցի, որ երբ չաթում կիսւում եմ, ստեղ չեմ կիսւում։ ուզում էի ասել, որ պարզւում ա, ֆրիթայփ գրադարանի առաջին վարկածը նաեւ պասկալով կար գրած, դոսի ու ուինդոուսի համար, որ դելֆի֊ով կազմարկուի։

իսկ հիմա լազարուսի մաս ա։

#պասկալ #գրադարան #էկրանահան

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)