Table tennis players. A 1970s painting which I would attribute to Sargis Muradyan (the work is unsigned). Oil, canvas. Title is unknown to me. Currently hangs in Armenian Public Radio headquarters, Yerevan.

#yerevan #tennis #sport #art #armenian-painters #sargis-muradyan #sargis_muradyan #sargis_muradian #armenian_painters #socialrealism #neoromanticism #painting

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Yervand Kochar (Kocharian) ’s paintings in space

http://www.youtube.com/watch?v=TNc-NwGP0rU

This guy made a mistake to return to Soviet Armenia, and USSR didn’t let him out anymore. He was put to jail immeditially. He had a wife in Paris. USSR refused her a visa. So they did not see each other anymore. I may tell you something more about this great painter.

#3d #art #paintings #paris #armenia #armenian #armenian-painters #ussr #cccp #ссср #freedom #yervand-kochar #kochar

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Yes, that’s true. I have been in Armenia during the communist’s rule, 35-40 years ago, for 15 days. It’s hard to compare that Armenia with today’s Armenia. I was limited that time. We were given a car with accompaniment - five men were watching for everything we were doing. They were showing us what they wanted to show. Everywhere we went, they were already prepared to meet us. Headmens were expecting us and greeting with vodka, etc. I wasn’t allowed to make photos of old houses, old villages. One time I was arrested when I was taking a photograph of the beggar. I was obsessed with beggars, poors that time. I was making photos of poor, wretched, blind, outcast. In Armenia at the market I was asked why I am doing it. I have explained that I have no bad intentions, and then some other men explained them that I am under the protection of the government.

For me, who came from Paris, that Armenia was a very strange country. I have seen at the market some people with one flower in hands. I was explained that indeed, they were selling that one flower. For instance, they have a one bush of roses at home, and it bloomed, so they cut one flower and go to market to sell it. I was very strange to me. Here, in France, it was ok to just throw out one flower. But there one flower was a luxury. Host of the house where I was staying, took one orange (it was also luxury in Soviet times) and told me: “this is from Moscow”. There were 5 people around the table, so he cut the orange to 5 slices and put one slice to the plate of each of us. In that small amount orange seems to be more tasty. I had an impression that country is very poor.

This time when I came, there was everything. It was possible to think that you are in a French city. A lot of construction work. Many people at streets. Many many people. I can see that everything moves forward.

“I like to be sad” - intervew with Jean Jansem (in Russian)

#ссср #cccp #ussr #Armenia #Jansem #armenian-painters #art #kgb #history #Yerevan #Paris #Hovhannes-Semerdjian

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#տիգրան_ծիտողձյան #tigran_tsitoghdzyan #armenian-painters #հայ֊նկարիչներ #արվեստ #արուեստ #արւեստ


@{Avatar Maxx Next ; ii_try@pod.orkz.net} Կրկ 09 Մար 2014 08:59:16 AMT

#Image #Picture #Photo #Art - Hyperrealistic Oil #Painting by Tigran Tsitoghdzyan

via @{եթե ; ach94er@spyurk.am}


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

… Մենք ընդունում էինք մի երկրի մոդել, ուր անհատ մարդուն բարոյական արժեքը զերո էր: Այն ժամանակ, երբ ցույցեր էին կատարվում Հայաստանի մեջ, ես բոլորովին չէի հավատում, որ էդ ժողովուրդը էն նյութն է, որմե կարելի է որեւէ բան ստեղծել: Դա մի պահ էր, ուր մարդիկ լիցքավորվելու համար իրենց տարիներու գանգատներեն հավաքվում ու ոգևորվում էին, երբ մի հռետոր խոսում էր, իրենց լավ էին զգում, բայց դա համագործակցելու նշան չէր: Մեկ քառակուսի մետրի վրա երբ 10 հոգի կանգնած է կողք-կողքի, դա համագործակցության նշան չէ:

Համագործակցությունը անկախ մարդոց գործ է. անկախ երկիր կրնա ստեղծվիր, երբ իր ամեն քաղաքացին անկախ մարդ է, ունի իր աշխատանքը, իր ապրուստը: Ստրուկներով անկախ պետություն չի ստեղծվիր: Ես իբրև մի հայ մարդ, որ ապրում է այս ժամանակը, վերլուծություններ եմ անում մարդկային իմ հարաբերություններիցս ելնելով, իմ անհատական փորձառությամբ:

Ինչպես մարդու տեսակ մը կա՝ հիվանդ մարդու (անունը չգիտեմ, պիտի հոգեբանի մը հարցնեմ), այնպես էլ ժողովուրդ մը. ուրեմն մարդ կա, որ իր ձախորդության համար չի ուզում որևէ բան անել՝ դուրս գալու իր ձախողված վիճակեն, այլ դրա համար մեղադրում է մեկ ուրիշի: Բայց երբ ասում ես՝ բայց քու պատասխանատվությունդ ի՞նչ է, դուն ինչո՞վ պատասխանատու ես, ասում է՝ հանցավորը ուրիշն է՝ գոնե ես կրնամ հայհոյել այդ մարդուն ու հանգստանալ: Էս հոգեբանությունը տարածվեցավ ամբողջ ժողովուրդին վրա՝ մեկ հոգիի կամ մի փոքր խումբի հետ կապել ամբողջ ձախորդությունը: Դա արդեն ցույց է տալիս այն արատավոր հոգեբանությունը, որ նստել է մարդոց մեջ, և դա պարզ մարդը չէ փողոցի, մտավորական մարդն է նաև: Եվ ուրեմն ես ոչ մեկ հույս ունիմ այդ մարդուն վրա, որ որևէ բան կրնա ընել այս երկրին համար: Մարդու տեսակ մը կա, որ եթե իրեն համաձայն չես, ուրեմն իրեն թշնամի ես, և չի ուզում քննարկել քեզի հետ որևէ բան…

աղբյուր

#hakob-hakobian #hakob-hakobyan #armenian-painters #art #ՀակոբՀակոբյան #Հակոբ֊Հակոբյան #արվեստ #մեջբերում #մէջբերում #անհատ #հայաստան #ցույց #հավաք #ցոյց #հաւաք #պատասխանատվություն #պատասխանատւութիւն #հոգեբանություն #հոգեբանութիւն #ազատություն #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#hakob-hakobian #hakob-hakobyan #armenian-painters #art #ՀակոբՀակոբյան #Հակոբ֊Հակոբյան #արվեստ #արւեստ #հայ֊նկարիչներ


@{Avatar իմանդէս (imandes) ; imandes@spyurk.am} Շբթ 09 Մար 2013 06:39:46 AMT

Hakob Hakobyan (1923-2013)

#art #armenia #painting #still-life #hakob-hakobyan


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)