Yervand Kochar (Kocharian) ’s paintings in space

http://www.youtube.com/watch?v=TNc-NwGP0rU

This guy made a mistake to return to Soviet Armenia, and USSR didn’t let him out anymore. He was put to jail immeditially. He had a wife in Paris. USSR refused her a visa. So they did not see each other anymore. I may tell you something more about this great painter.

#3d #art #paintings #paris #armenia #armenian #armenian-painters #ussr #cccp #ссср #freedom #yervand-kochar #kochar

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան)
«Ջրանցք Վենետիկում»
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian)
“The Canal in Venice”
Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Վենետիկ #ջրանցք #Շուշի #Արցախ #կերպարվեստ

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #canal #Venice #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան)
«Հուշեր մայր երկրից»
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian)
“Memories about Motherland”
Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Հայաստան #Արարատ #եկեղեցի #հայրենիք #Հայք

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #memories #motherland #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh #Armenia #Ararat #church

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժանսեմ (Հովհաննես Սեմերջեան)
Երիտասարդ մայրը
նվիրատու՝ Խաչատրյան Շահեն
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jensem (Hovhannes Semerdjian)
A young mother
Artsakh, State museum of fine arts, Shushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժանսեմ #Հովհաննես֊Սեմերջեան #արվեստ #նկար #աղջիկ #մայր #երիտասարդ

#armenian-painters #jansem #jensem #jean-jansem #Hovhannes-Semerdjian #art #painters #paintings #girl #mother #French #Armenian #Shush #Soushi #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժանսեմ (Հովհաննես Սեմերջեան)
«Պարուհի»
նվիրատու՝ Խաչատրյան Շահեն
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jensem (Hovhannes Semerdjian)
“The dancer”
Artsakh, State museum of fine arts, Shushi

#armenian-painters #jansem #jensem #jean-jansem #Hovhannes-Semerdjian #art #painters #paintings #girl #dancer #French #Armenian #Shush #Soushi #Artsakh

#հայ֊նկարիչներ #Ժանսեմ #Հովհաննես֊Սեմերջեան #արվեստ #նկար #աղջիկ #պարուհի

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)