it seems people usually understand “nothing” as dark, black. in the techno subculture, where “we don’t show off” — people choose no colour — black colour. in other words - blank, empty.

wait, but blank means white in a number of languages. first i know it from esperanto, where blanko is white. ‘blanc’ in french means white. ‘blanco’ in spanish. ‘bianco’ in italian.

so emptyness, depending on perception, can be black or white. or other colour?

indeed, if we think in rgb colourspace way, then nothing — 0, 0, 0 is black. however, in cmyk way, nothing is when you print nothing on a white paper. so nothing is actually white. so is the paper. in number of languages empty list of paper is blank.

#perception #colour #language #techno #esperanto #french #spanish #italian #zero #nothing #empty #culture

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան) «Ջրանցք Վենետիկում» Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian) “The Canal in Venice" Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Վենետիկ #ջրանցք #Շուշի #Արցախ #կերպարվեստ

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #canal #Venice #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան) «Հուշեր մայր երկրից» Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian) “Memories about Motherland" Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Հայաստան #Արարատ #եկեղեցի #հայրենիք #Հայք

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #memories #motherland #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh #Armenia #Ararat #church

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժանսեմ (Հովհաննես Սեմերջեան) Երիտասարդ մայրը նվիրատու՝ Խաչատրյան Շահեն Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի Jensem (Hovhannes Semerdjian) A young mother Artsakh, State museum of fine arts, Shushi #հայ֊նկարիչներ #Ժանսեմ #Հովհաննես֊Սեմերջեան #արվեստ #նկար #աղջիկ #մայր #երիտասարդ

#armenian-painters #jansem #jensem #jean-jansem #Hovhannes-Semerdjian #art #painters #paintings #girl #mother #French #Armenian #Shush #Soushi #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժանսեմ (Հովհաննես Սեմերջեան) «Պարուհի» նվիրատու՝ Խաչատրյան Շահեն Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jensem (Hovhannes Semerdjian) “The dancer" Artsakh, State museum of fine arts, Shushi

#armenian-painters #jansem #jensem #jean-jansem #Hovhannes-Semerdjian #art #painters #paintings #girl #dancer #French #Armenian #Shush #Soushi #Artsakh

#հայ֊նկարիչներ #Ժանսեմ #Հովհաննես֊Սեմերջեան #արվեստ #նկար #աղջիկ #պարուհի

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

@{Իմանդես Իմաստասեր (Imandes) ; imandes@spyurk.am} is reading the book about #Georgian #French #painter #Vera-Pagava #ENTRÉE #Café #Tbilisi #Georgia #Pagava #art #photo #Վերա֊Պագավա #Թբիլիսի #Վրաստան #ֆոտո #լուսանկարներ #սրճարան #փողոց #քաղաք ##################

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)