Marx taught that luxury is as much a vice as poverty and that our goal should be to be much, not to have much. (I refer here to the real Marx, the radical humanist, not to the vulgar forgery presented by Soviet communism.) Erich Fromm, “To have or to be” #erich-fromm #fromm #marx #philosophy #psychology #socialism #communism #bourgeois #future #values #quote #ussr

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

recently I was reading Thomas More’s Utopia. Well, what did I like, that it does not serve as Utopia any more. Actually with time it became legitimate dystopia. When I read it, I feel what a terribly non free state and society it is.

Also, it made me think again about resources. In liberal, capitalistic society, people have a right for initiatives and entrepreneurship. This means, if I have a good idea, I am free to try to implement it, to bring it to life. Sometimes I need funding, sometimes I can start by doing it on my knees, in garage.

It can be something sustainable, which will survive because of profits, or I can get funding from different places - capital, patronage, foundations, some interested parties, people.

On the other hand, if I want to create something in socialistic, or communistic state, I need to get approval of the state. Because state manages all resources. And it has to decide, if my idea is worth spending money on.

Even if we assume the state is not very much corrupted, and I do not necessarily need relatives in the government, state has all the resources, and has to do such decisions. They should decide if my idea worth giving it a start or not.

First, they already have their own spendings, and may not have resources for new ideas. Thus - socialistic state is not about development.

It is about monopoly. The government has monopoly of resources, management.
On the contrary, in case of liberal, capitalistic society, there are more powers. There can be power which is interested in your idea, and it’ll support it. This power can be some community as well.

No wonder free software was born in the United States.

By the way, I also do not believe in democracy in socialistic state. Because technically democracy can be preserved, maintained, in case we have different powers. Not in case of government monopoly.
If we have one power, it’ll take advantage very soon, fake elections, change constitution, and make conversion to an authoritarian state.

So, if you do not like monopolies, you should not like socialism/communism. (:

#socialism #communism #monopoly #monopolies #democracy #authoritarianism #dictatorship #collectivism #private_property #liberalism

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Marx taught that luxury is as much a vice as poverty and that our goal should be to be much, not to have much. (I refer here to the real Marx, the radical humanist, not to the vulgar forgery presented by Soviet communism.)

Erich Fromm, “To have or to be”

#erich-fromm #fromm #marx #philosophy #psychology #socialism #communism #bourgeois #future #values #quote #ussr #cccp #ссср #humanism #խսհմ #սովետ #ֆրոմ #մարքս #էրիխ֊ֆրոմ #փիլիսոփայություն #հոգեբանություն #սոցիալիզմ #կոմունիզմ #ապագա #արժեքներ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Socialism and communism quickly changed from a movement whose aim was a new society and a new man into one whose ideal was a bourgeois life for all, the universalized bourgeois as the men and women of the future.

Erich Fromm, “To have or to be”

#erich-fromm #fromm #philosophy #psychology #socialism #communism #bourgeois #future #values #quote

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

picture source

Happy Independence day, #Armenia. 22 years ago 99% of Armenia population voted for free, independent, democratic Republic of Armenia.

It is dangerous time for our freedom now. Putin is forcing us to join his new #Russian-Empire, which is called #Eurasian-Union - one whole country with one army, ruled from #Moscow. But let’s remember, that history does not end here. Empires are going to collapse, sooner or later. We survived so many empires throughout our history, let’s fight this empire too, we are not going to surrender..

Fuck Imperialism. Fuck Putin. Fuck capitalism.

Happy independence day, Armenia!

#freedom #democracy #independence #21september #1991 #armenia #cccp #ссср #capitalism #communism #putin #imperialism #artsakh #people #referendum #republic-of-armenia #Հայաստան #խսհմ #սովետ #ռուսաստան #մաքսային֊միություն #արցախ #իմպերիալիզմ #մարդիկ #ժողովրդավարություն #անկախություն #հանրաքվե #պուտին #եւրասիական֊միություն #կոմունիզմ #կապիտալիզմ #հայաստանի֊հանրապետություն #հայք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

დიმიტრი შევარდნაძე მხატვარი ხელოვნების მუზეუმის დამაარსებელი დახვრეტილია 1937 ნელს

Dimitri Shevardnadze artist, founder of Georgian Art Museum. shot in 1937

http://en.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Shevardnadze

#USSR #CCCP #СССР #ԽՍՀՄ #1937 #Georgia #Dimitri-Shevardnadze #artist #georgian-painters #georgian #Tbilisi #photo #photos #history #dog #art #Beriya #Stalin #Soviet #communism #socialism #repressions #freedom #დიმიტრი-შევარდნაძე #ფოტო #თბილისი #საქართველოს #ხელოვნების #ძაღლი #ისტორიის #სტალინი #თავისუფლების #լուսանկարներ #Դիմիտրի֊Շեվարդնաձե #նկարիչ #արվեստագէտ #արվեստ #վրացի֊նկարիչներ #Թբիլիսի #պատմություն #լուսանկարներ #ֆոտո #շուն #Ստալին #Բերիա #կոմունիզմ #սոցիալիզմ #Վրաստան #ազատություն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)