i would like to share some photos from the exhibition, and the book, by Gagik Haroutiunian. I’ve already shared this one before, but this photo is of a better quality. or may be not.

so, the photo is called ‘president’, and dated 1991. however, we can see the flag of armenian soviet socialistic republic, and obviously it’s 1990, atd LTP was not a president yet, he was a speaker.

#gagik_haroutiunian #photography #shadows_of_time #black_and_white #film #book #1990 #1991 #armenia #photo #ltp #flag

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

from the book and exhibition of photos made by Gagik Haroutiunian, called ‘shadows of time’.

this photo is called ‘president’, and dated 1991. however, we can see the flag of armenian soviet socialistic republic, and obviously it’s 1990, atd LTP was not a president yet, he was a speaker.

#1990 #1991 #armenia #photo #ltp #flag

p. s. i remember those sessions of the parliament, i was following them every day from the beginning till the very last minute. every day. i was 13 years old.

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

1990  1991  armenia  photo  ltp  flag 

Գետաշէն, ապրիլ 1991 թիւ, «օղակ» գործողութեան նախօրէին։

#գետաշեն #գետաշէն #գարդմանք #շահումեանի֊շրջան #պատմութիւն #ֆոտո #լուսանկար #1991 #«օղակ»֊գործողութիւն #պայքար #գիւղ #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Getashen village, 1991. Last photo made before “passport control”, conducted by Russian and Azerbaijan military.

#armenian #russia #ussr #ethnic-cleansing #1991 #operation-ring #azerbaijan #armenia #artsakh #nagorno-karabakh #independence #freedom

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

փաստօրէն, Անասնաֆերմա ֊ն կրկին հրատարակեցին։ Արտաշես֊Էմին ֊ի թարգմանութեամբ։ Անցեալ անգամ այն տպւել էր Գարունի վեցերորդ հատորում, 91 թվին։

#փաստորեն #անասնաֆերմա #արտաշես֊էմին #գարուն #1991 #2013 #ջորջ֊օրուել #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)