this is a very good blog post՝ back to basics about strings in C and Pascal. i suggest you to read it, and now i’ll tell you something else:

in Oberon, Wirth decided to give up on Pascal strings, and use zero terminated strings.

however, there is no need to run by the whole array to find out the length of the string. we don’t even need to have a separate field that holds the length՝ compiler knows the length of the static string.

thus it can do compile time tests. for example we have the following Oberon source՝

MODULE tst;
IMPORT Out;

VAR i: SHORTINT;
str: ARRAY 1024 OF CHAR;

BEGIN

FOR i := 0 TO LEN(str) DO
Out.Int(i, 0); Out.Ln
END;

END tst.

lets try to compile it՝

[2020-09-02 16:00:20] $ voc -m tst.Mod 
tst.Mod  Compiling tst.

9:   FOR i := 0 TO LEN(str) DO
^
pos   102  err 113  incompatible assignment

Module compilation failed.
[2020-09-02 16:00:21] $

voc compiles Oberon source to C, which is very good to illustrate what happens. if we have՝

str: ARRAY 16 OF CHAR;

then the output C code will be՝

static CHAR tst_str[16];

nothing more։ no field for the length.

still, this՝

FOR i := 0 TO LEN(str) DO

will translate to՝

tst_i = 0;
while (tst_i <= 16) {

as i said we know the length at compile time. doesn’t matter if you generate C or assembly, you already know the number, you can put the number to the output assembly code as well.

when we write a function which receives strings, we should not knowt the length of the received string, we just use ARRAY OF CHAR as an argument՝

MODULE tst2;

PROCEDURE addStrs(VAR a, b: ARRAY OF CHAR);
BEGIN
(* do smth useful here *)
END addStrs;

PROCEDURE test*;
VAR
s0: ARRAY 32 OF CHAR;
s1: ARRAY 64 OF CHAR;
BEGIN
addStrs(s0, s1);
END test;

END tst2.

therefore C code will be՝

static void tst2_addStrs (CHAR *a, ADDRESS a__len, CHAR *b, ADDRESS b__len)
{
/* here we think we can do smth useful */
}

void tst2_test (void)
{
CHAR s0[32];
CHAR s1[64];
tst2_addStrs((void*)s0, 32, (void*)s1, 64);
}

as we see՝ the function also gets the length of strings. and if we do LEN(a) we get the length without any calculations.

now let’s see how dynamic strings work՝

MODULE tst3;

PROCEDURE addStrs(VAR a, b: ARRAY OF CHAR);
BEGIN
(* do smth useful here *)
END addStrs;

PROCEDURE test*(i: INTEGER);
VAR
s: ARRAY 32 OF CHAR;
ps: POINTER TO ARRAY OF CHAR;
BEGIN
NEW(ps, i);
addStrs(s, ps^);
END test;

END tst3.

now we hase a static string՝ s and we allocate a dynamic string with its pointer ps. lets assume we don’t know the size of ps^ string (^ means dereference) and we will receive the length of the allocated string as a function argument. it is not known at compile time.

first function remains unchanged, second function gets translated like this՝

static void tst3_addStrs (CHAR *a, ADDRESS a__len, CHAR *b, ADDRESS b__len)
{
/* do smth useful here */
}

void tst3_test (INT16 i)
{
CHAR s[32];
struct {
ADDRESS len[1];
CHAR data[1];
} *ps = NIL;
ps = __NEWARR(NIL, 1, 1, 1, 1, ((ADDRESS)(i)));
tst3_addStrs((void*)s, 32, (void*)ps->data, ps->len[0]);
}

the _NEWARR is a bit more complicated function, which is a part of the runtime. but we can understand what it does՝ it allocates a space in the heap, and the pointer ps we get now points to the struct, which has a data field and len field.

this is a runtime information, and in this case we have to keep a separate field for the length of the string.

that’s it.

#oberon #c #pascal #wirth #programming #programming-languages #programming_languages #design #implementation #vishap #voc #compiler #compilation #strings #string #heap #stack #storage #storage-management #storage_management #length

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

This page refers to some technologies as “computer science fiction”. Among them to Oberon. This brings another meaning to Vishap oberon compiler. Oberon is like aliens, ghosts. And Vishaps.

#computer_science_fiction #fiction #cs #computer_science #vishap #aliens #ghosts #vishaps #dragon #dragons #compiler #oberon #oberon-2 #compilers #technologies

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

did some “drawing” today.

#dragon #optics #johann-zahn #magic-lantern #gravure #athanasius-kircher #art #science #history #mark-zakharov #movie #fantasy #vishap #quote


@{Avatar Ճաշող Փիլիսոփայ ; norayr@spyurk.am} 03.03.2015, 19:21:10

78405e10a3e6013203a7746d04923301

82291880a3e60132039d746d04923301 9cbc2200a3e6013203a7746d04923301

այսօր մի քիչ «նկարչութիւն» եմ արել այս կայքերի՝ http://oberon.vishap.am http://wiki.oberon.vishap.am համար։

#վիշապ #վիշապներ #աթանաս֊քիրխեր #անդերգրաունդ#վիշապ #վիշապներ #աթանաս֊քիրխեր #անդերգրաունդ #վօկ #վիշապ֊օբերոն #վիշապ #օպտիկա #ֆենթեզի #յոհան֊ցահն #արվեստ #գիտություն #կինո #մարկ֊զախարով #հեքիաթ #մէջբերում #քաղուածք


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

added an example from Reiser’s book. IFS, Iterated Function System.


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} 28.08.2014, 14:49:37

c49b5fc010ce0132b7d7746d04923301

աւելացրի Ռայզերի գրքից մի օրինակ։

#վօկ #վիշապ #ծրագրաւորում #նկար #գրաֆիկա #մաթեմ


#voc #vishap #oberon #programming #graphics #math

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)