recently i have been written a piece of software, which can sync diaspora stream to hugo blog. hugo is a static site generator. you provide it markdown files, and a theme, and it generates you html/css files.

the main intention was, to get the own tag cloud, and better navigation of all my streams. every post synced from diaspora has a link to the original post on my pod. now it is indeed very pleasurable to see all my history categorized, and i am able to find exact post very easy. yesterday someone asked me about the post from the winter 2014, and it took me a couple of minutes to find it.

the software is written in Oberon, of course. i am trying to write everything, what is possible in Oberon. in order to keep the language alive. and I used my compiler to write it.

So this is the software: https://github.com/norayr/diaspora2hugo I have to make a readme, document it. And I realize that it’s not easy to use it, because first one needs to download an Oberon compiler, in order to compile the program. But I doubt anyone would use it anyway. Also, because in order to use it you have to be a podmin.

so, how does it work? you call

d2h <username>

lets say, I write

d2h norayr

and get markdown files for all my public posts from postgre database. the files look like 2018-12-24_3407245_spyurk.md

i. e. year-month-day_post_id_spyurk,md (spyurk means diaspora in armenian, also that’s my pod name).

But then, I need to update the blog, starting from the last post. No problem!

d2h <username> <last_post_id>

i also added a cron job, which runs a script every night, and syncs diaspora to hugo blog starting from the last post. #diaspora #hugo #blog #migration #sync #cron #oberon #vishap #markdown

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

This page refers to some technologies as “computer science fiction”. Among them to Oberon. This brings another meaning to Vishap oberon compiler. Oberon is like aliens, ghosts. And Vishaps.

#computer_science_fiction #fiction #cs #computer_science #vishap #aliens #ghosts #vishaps #dragon #dragons #compiler #oberon #oberon-2 #compilers #technologies

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

did some “drawing” today.

#dragon #optics #johann-zahn #magic-lantern #gravure #athanasius-kircher #art #science #history #mark-zakharov #movie #fantasy #vishap #quote


@{Avatar Ճաշող Փիլիսոփայ ; norayr@spyurk.am} 03.03.2015, 19:21:10

78405e10a3e6013203a7746d04923301

82291880a3e60132039d746d04923301 9cbc2200a3e6013203a7746d04923301

այսօր մի քիչ «նկարչութիւն» եմ արել այս կայքերի՝ http://oberon.vishap.am http://wiki.oberon.vishap.am համար։

#վիշապ #վիշապներ #աթանաս֊քիրխեր #անդերգրաունդ#վիշապ #վիշապներ #աթանաս֊քիրխեր #անդերգրաունդ #վօկ #վիշապ֊օբերոն #վիշապ #օպտիկա #ֆենթեզի #յոհան֊ցահն #արվեստ #գիտություն #կինո #մարկ֊զախարով #հեքիաթ #մէջբերում #քաղուածք


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

added an example from Reiser’s book. IFS, Iterated Function System.


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} 28.08.2014, 14:49:37

c49b5fc010ce0132b7d7746d04923301

աւելացրի Ռայզերի գրքից մի օրինակ։

#վօկ #վիշապ #ծրագրաւորում #նկար #գրաֆիկա #մաթեմ


#voc #vishap #oberon #programming #graphics #math

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)