Study: Chickens prefer beautiful humans.

Abstract: We trained chickens to react to an average human female face but not to an average male face (or vice versa). In a subsequent test, the animals showed preferences for faces consistent with human sexual preferences (obtained from university students). This suggests that human preferences arise from general properties of nervous systems, rather than from face-specific adaptations. We discuss this result in the light of current debate on the meaning of sexual signals and suggest further tests of existing hypotheses about the origin of sexual preferences.

https://doi.org/10.1007/s12110-002-1021-6

omg, that might be because we all are relatives, and have similar taste, or because there is universal concept of beauty, and we all get some of it. but i think first is more probable. #taste

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

taste 

if you want to make something, what you do, good, then may be you should not sometimes do that.

there are people, be they acquaintances, business or relationship partners, who don’t understand, don’t value, don’t appreciate the way we do that. and we do that that way in order to make something good, to make good work, to make things better.

well, they may need something else. does it make sense to make what they want if that’s not good? i don’t think so.

i don’t want to endeavour for something i won’t like after all. no, it’s better to make something good and don’t waist time.

#makers #design #good #taste #business #relationships #people #freedom

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Did you notice, that brand name written on the back of Nokia (at least n900) and Jolla isn’t loud, flashy, blatant? On Samsung devices it’s silver, it shines, and no way someone won’t notice which device you’re holding. In case of n900 and Jolla, brand name is slightly carved, and doesn’t make much noise, does not show off. Which I personally like a lot.

#europe #design #marketing #nokia #jolla #branding #advertisement #brand #taste #taste_for_makers

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ձեւը որոշում է բովանդակութիւնը։ (form defines content)

http://echo.msk.ru/blog/adagamov/1227376-echo/

#russia #usa #design #olympic-games #taste #uniform #form #content #ռուսաստան #ամն #դիզայն #ձեւ #բովանդակութիւն #ճաշակ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

տեսեք է, Թբիլիսիյում դեռ սովետի ժամանակ որտեղից էլ ճարել են սենց ավտո էին քշում։ Բա էն դեղին շորիկով աղջիկը որ լրիվ սովետից չէ։ Թբիլիսցիները միշտ սծիլնի էին, վերջն են։

Look, even during Soviet era Tbilisians managed to find such a stylish car. And that girl in a red dress - she does not look like soviet girl, they did not have anything colourful to wear. Tbilisians were always stylish, always different.

Գիտեք, Թբիլիսիի սլոգալը՝ Թբիլիսի լավզ յու, իսկ քանի որ անպատասխան սէր չի լինում, ես էլ եմ սիրում Թբիլիսին, այն անհնար է չսիրել։

If you don’t know, the slogan of Tbilisi is “Tbilisi loves you”. And because there is no unrequited love, I love Tbilisi in return. It is just impossible to not love it.

ֆոտոն այստեղից via @{Գեղամ ; gegham@spyurk.am}

#Tbilisi #Georgia #car #girl #street #city #love #Soviet #history #photo #style #taste #Թբիլիսի #Վրաստան #մեքենա #աղջիկ #Թիֆլիս #Տպղիս #փողոց #քաղաք #սէր #սովետ #պատմություն #լուսանկարներ #ֆոտո #լուսանկար #ոճ #սծիլ #ճաշակ #თბილისი #საქართველოს #მანქანის #გოგონა #ქუჩის #ქუცა #ქალაქის #მიყვარს #ისტორიის #სტილი #გემოვნების

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)