To all folks out there in Diaspora who are interested in what the hell is going on in #Armenia. It may help to imagine situation to some extent. This #movie have been made by #documentary director #Ara-Shirinian. It’s long, there are 6 parts in it, not a high quality footage, but it has English #subtitles, that’s why I share it. It tells a #story about #epic #fail to #change the #system by #peaceful #revolution, without #force. Authorities used #army against #demonstrants which is against #constitution. It happened back in #2008, but I believe nothing really changed since then. #Authorities even gained more strength these days and are able to show that we have more #free-speech and everything is okay. So this movie is called #Change. As we got to know later from #wikileaks West did not support the change here. It was ok to trade #democracy for the authorities they can better manipulate. Nobody needs really independent authorities here.

part 1 http://www.youtube.com/watch?v=9CPy311xwSg

part 2 http://www.youtube.com/watch?v=HKJlwmw3lYY

part 3 http://www.youtube.com/watch?v=xf9W8FhqMOk

part 4 http://www.youtube.com/watch?v=cOm_3uOnmPM

part 5 http://www.youtube.com/watch?v=eTAN_ZVZP9k

part 6 http://www.youtube.com/watch?v=UkpuubUbx3M

I know another very interesting movie, but I cannot find a version with subtitles. #politics #Armenia #political-prisoners #prisoners #freedom #democracy #elections #history #army #protest #Yerevan #fraud #falsifications #force

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#այսօր, տարիներ առաջ մահացել է #դիկտատոր #Ստալին ֊ը, որը թույլ տվեց որ մենք կանգնեցնենք #Սեւանի իջեցումը, թույլ տվեց ազատել որոշ #քաղբանտարկյալ ֊ներին, օրինակ #Մահարի ֊ին, (#Չարենց ֊ին դա չփրկեց, իհարկե) թույլ տվեց #վաթսունականներ, թույլ տվեց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնել ու կառուցել #ծիծեռնակաբերդ, հետաքրքիր, նոր #ճարտարապետություն, թուլ տվեց ունենալ #ամառային֊դահլիճ, #Սեւան ֊ի #ճայ ֊ը, որի համար #Խրուսչյովը #չռփել է #Զարոբյան ֊ին, թույլ տվեց ազատվել #Ստալին ֊ի հսկա արձանից, որ հսկում էր #Երեւան #քաղաք ֊ը, թույլ տվեց մի քիչ ազատ շնչել, որը իհարկե երկար չտեւեց, բայց մեծ #փոփոխություն էր։ #Շնորհակալություն որ մեռար, #Ստալին, դա շատ լավ էր #Հայաստան ֊ի համար։ #Today, many years ago a #dictator named #stalin died. This allowed us to stop #devastation of the #Sevan lake, it allowed us to free some political prisoners, such as #Mahari (though it didn’t help #Charents), it allowed us to have our #60ies, to speak about #armenian-genocide, and build a #memorial, to have new, interesting #architecture, like #openhall, or a #seagull for which #khrushchev punished #Zarobian, it allowed us to get rid of the huge #stalin #monument over the #yerevan, it allowed us to breath a little more free, fresh air, it allowed some short #change. Thank you Stalin, that you died, it was very good for #Armenia

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

It was a very different #culture in those days. If the American #people read today about the U.S. #bombing a country like it did #Vietnam in the #sixties, they would get very upset about it. But in those days, people didn’t bat an eyelash. You couldn’t get two people to sit in a room and talk about #Vietnam. There has been a big cultural #change since the sixties, and it’s a great improvement. http://www.chomsky.info/interviews/1992----.htm #chomsky

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)