http://www.svoboda.org/content/article/26795716.html

#ռուսերէն #գյումրի #գիւմրի #հայաստան #ռուսաստան #ռազմաբազա #էկրանահան #մեկնաբանութիւն #տատիկ֊պապիկ #արարատ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Սամուէլ Սաղաթէլեանի տատիկն ու պապիկը ։Ճ

Grandmother and grandfather of Samvel Saghatelian (contemporary armenian painter)

ՀՐԱՒԷՐ

ԱՌԱՔԵԼ ՍԱՂԱԹԷԼԵԱՆԸ

Խնհարհաբար խնդրում է պատւել Ձեր

Ներկայութեամբ իւր որդի

ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ

պսակադրութեան հանդէսը

օրիորդ

ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ

հետ, որը լինելու է ֊ին 1911 թ․

ՆՈՐ ԲԱՅԱԶԷԴՈՒՄ

Սեպհական տանը

#photo #retro #old #armenian #armenian-painters #1911 #history #armenia #girl #coulpe #history #armenia #art #սիրանոյշ֊մամիկոնեան #սիրանուշ֊մամիկոնյան #նոր֊բայազեթ #նոր֊բայազէդ #հայք #առաքել֊սաղաթէլեան #համազասպ֊սաղաթէլեան #աղջիկ #զույգ #օրիորդ #պսակադրութիւն #հանդէս #հրաւէր #տատիկ֊պապիկ #լուսանկար #պատմութիւն #լուսանկարներ #ֆոտո #հայ֊նկարիչներ #սամվել֊սաղաթելյան #սամուէլ֊սաղաթէլեան #արվեստ #արւեստ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

On 11 June 1993, Mountainous Karabakh started to issue own postage stamps. In English the name of country is given mostly as MOUNTAINOUS KARABAKH, only sometimes as NAGORNO-KARABAKH. The most common shortform is NKR (for Nagorno Karabakh Republic). However, caused by its unsettled status, NKR cannot become a member of UPU. Nevertheless, in present-day NKR it is not possible to use postage stamps of Azerbaijan.

The common languages on postage stamps of Mountainous (Nagorno) Karabakh are Armenian (Armenian writing) and English (Latin writing).

http://home.arcor.de/gert.bundesmann/english/philately/nkr.htm

#nagorno-karabakh #artsakh #philately #տատիկ֊պապիկ #Արցախ #ֆիլատելիա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

տատիկ պապիկ

http://hy.wikipedia.org/wiki/Մենք_ենք,մեր_սարերը(կոթող)

http://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_Our_Mountains

#լուսանկարներ #ֆոտո #տատիկ֊պապիկ #տատիկ #պապիկ #Արցախ #Ստեփանակերտ #հուշարձան #արվեստ

#photos #photo #Artsakh #Nagorno-Karabakh #Stepanakert #mountains #art

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)