When module stays loaded and can be manipulated from the “shell” by calling so called commands, i. e. exported functions of that module. That’s very beautiful design, I believe.

https://www.youtube.com/watch?v=byC98PHZR2Y

#oberon #operating_systems #programming #draw #demo #shell #tui #interface #design

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

I have midori running on kindle, swindle, as rms says.

Also leafpad, galculator and different ebook readers. kterm.

Not bad but still not even close to n810 in terms of usability.


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} 29.08.2014, 18:15:55

bd08826011b40132b7f5746d04923301

bd0b38c011b40132b7f1746d04923301 c837a00011b40132b7f1746d04923301 cc4e46c011b40132b7f5746d04923301 d56cfbe011b40132b7f1746d04923301

#քինդլ #միդորի #գալկուլատոր #լիֆփադ #կտերմ #ռութ #տերմինալ #կոնսոլ #էկրանահան #ջիջիլ #ուտենց


#midori #kindle #swindle #leafpad #kterm #root #shell #console

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

my friend prepared a script that transfers posts from rss feed to diaspora.

#սփիւռք


@{Avatar ասոցիալական ցանց ; hanuman@spyurk.am} Ուր 31 Հնվ 2014 02:19:38 AMT

Վայելեք ։) , RSS-ներից դիասպորա փոսթ անող սքրիփթ

https://github.com/hanumanum/RSS-To-Diaspora

#shell #script #automation #cliaspora #Diaspora #Spyurk #RSS #ավտոմատացում #սփյուռք #tool #ապրեմես։)


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)