Afaik ß letter, “scharfes S” is not used in Switzerland, because they wanted to have a one standard typewriter for three main languages of the confederation. (: That’s interesting, how technology affects and sometimes even shapes aesthetics and even orthography.

#orthography #german #ß #technology #aesthetics #switzerland #languages #deutsch #sprache #technologie

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

The dotted/striped areas show where multilingualism is common. I love this map because it shows how odd Hungary, Basque, Estonia and Finland are in Europe. You can also notice the split areas in Moldova, Serbia/Kosovo, Cyprus, Belgium, Lapland, India and the obvious Kurdistan. I noticed that Albanian and Armenian are unique, as well.

http://mapsontheweb.zoom-maps.com/post/90847865305/indo-european-languages-within-their-present-day

#internet #map #maps #albanian #albania #armenian #armenia #moldova #serbia #kosovo #cyprus #belgium #lapland #hungary #basque #estonia #finland #europe #language #languages

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

it’s interesting that topics I believed are interesting only for my Armenian followers, themes I don’t share on my English language profile are still get attention in this Armenian language only stream.

May be that was a mistake to separate streams? May be I can just keep one mixed profile?

hmmm

#diaspora #languages #streams #armenian #english #posts

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#փաստորեն, #հայերեն ֊ը աշխարհի ամենա #փախած #տարօրինակ լեզուներից մեկն է, եթե հավատալ սրան։

hehe, so #Armenian is one of the weirdest languages according to this

#լեզու #լեզուներ #հետազոտություն #languages #research #language #պահ #ասումա #ուահ #քարտեզ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)