Running 4 copies of an operating system at once

Dick explained to me that they were using an operating system from a company called Telesoft. Telesoft, headed by UCSD Pascal author Ken Bowles, was building an Ada compiler on top of its ROS (Renaissance Operating System) product. He told me (and I remember this clearly) that they had the operating system running in single user mode but that they wanted to run it in multi-user mode. At that point I was barely 21 years old. I had written a whole bunch of system-level 6502 assembler code and I had a really good ground-up understanding of the way that contemporary computer hardware worked. After studying the manual for the SUN board, I decided that I could simply break the 2MB of physical memory in to 4 chunks of 512KB each and run 4 copies of the operating system, gaining control via interrupts and device drivers.

source

#6502 #telesoft #pascal #ada #operating-systems #ucsd-pascal #compiler #ros #renaissance-operating-system #programming #history #computing #programming-languages #sun #intellimac #unix #msx #motorola68000 #68000 #68k #motorola-68k #ibm #stanford #research #memory

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

@{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} յետ, դեպի #անցեալ, մի քիչ էլ #ջիջիլ, թե ինչ #հաւէս է խաղալը։

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ետ, դէպի անցեալ, @{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} պենտիում 100 մհ, 24 մբ օպերատիւ յիշողութիւն։ դեբիան վուդի։ խաղալիք։ ։Ճ

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Հեյ, @{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} ։Ճ

Համարեա թե ճանապարհորդութիւն դեպի անցեալ է։ (:

Քո լափթօփով խաղ եմ անում։ (:

http://youtu.be/pWMo8Y0fOOo

հաւէս է ։Ճ

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)