if you want to make something, what you do, good, then may be you should not sometimes do that.

there are people, be they acquaintances, business or relationship partners, who don’t understand, don’t value, don’t appreciate the way we do that. and we do that that way in order to make something good, to make good work, to make things better.

well, they may need something else. does it make sense to make what they want if that’s not good? i don’t think so.

i don’t want to endeavour for something i won’t like after all. no, it’s better to make something good and don’t waist time.

#makers #design #good #taste #business #relationships #people #freedom

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Թանաքոտը տեսավ, որ դեռ ունի #մանրադրամ, ու դա #լավ է, և նա բաժանեց #հայկական մանրադրամը #վրացական մանրադրամից։ Inky saw that he still has some #money, and it is #good, then he separated #Armenian coins from #Georgian coins.

#ուտենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#Մեջբերում #հոգեբան ի ու 16-ամյա աղջկա #զրույց ից՝ #թերպիա յի ժամանակ։

#Therapist: – Have you ever read the #bible?

Girl: – Isn’t that like illegal for you to ask me that?

Therapist: – Not really. It’s really just a subject like any other. You can choose to #talk about it or not. Anyway, in the new #testament #God is always portrayed as being #good and #wickedness and #evil is a #human thing, a human problem.Actually, it’s one of the things that’s helped christianity to spread very quickly. Can you… Can you think why?

Girl: – Because #people like to feel shitty about themselves?

Therapist: - That’s it. Exactly. We prefer to# live in a world where God is #good and man is #bad rather than a world where God is bad. So an evil #authority, an unfair# government, neglectful #parents– That’s a pretty scary #concept. Makes your whole #life seem kind of scary and meaningless. It is one of the reasons why children will blame themselves before their parents.

#therapy #psychology #religion #bible #obey #in-treatment

http://chvhatvogh.wordpress.com/2012/04/23/կրոնի-ու-մեր-մասին/

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)