competition is good. we can see it even by considering free projects: how firefox improved because of chrome/chomium and how gcc improved because of llvm.

btw, did you know about -fsanitze flag which first appeared in llvm and now in gcc? very useful!

#sanitize #gcc #llvm #competition #market #firefox #chrome #chromium #free-software #improvement

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

As you can see, for recent browser versions, Safari 6 has the highest error rate in our service at .12%, which is less than half of IE 6’s .31% error rate. Chrome 27 and Firefox 22 have virtually nonexistent error rates, with IE and Opera falling in the middle.

http://sauceio.com/index.php/2013/08/the-surprising-worst-browser-the-reboot/

#web #www #browsers #safari #chrome #firefox #ie #opera #chromium #internet

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

նախորդ փոստի համար օդանավի նկարը ստանալու համար գնացի հղումով, ընկա ֆլիքր, իսկ այդ սրիկաները, երեւի գիտեք, անջատել են աջ կտոց ֊ պահել որպես հնարավորությունը, հավանաբար, որ ավելի քիչ մարդ կարողանա քաշել նկարներ։ Այդ պատճառով ինչպես միշտ, սեղմեցի ctrl-u որ պեղեմ հղումը, ու ահա թե ինչ տեսա։ (:

so in order to get an airplane picture from the previous post, I went by the link, and it was flickr, you probably know that they disabled right-click, save as feature in order to prevent some people from downloading pictures. That’s why I always do ctrl-u and get the link to the picture from there. This is what I have found there today.

#flickr #photo #screenshot #jobs #html #hiring #chromium #code #asciiart #ascii-art #ascii #ֆլիքր #ֆոտո #էկրանահան #աշխատանք #քրոմիում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)