After a long research, we found out that there was no originally produced typewriters with Georgian layout. However, they were all custom Made and refitted with new key types / key type heads that have the Georgian letters on them. Mostly on top of typewriters of Russian / Cyrillic Layouts.

երկարատեւ հետազօտութեան արդիւնքում մենք հասկացանք որ ի սկզբանէ վրացական շարուածքով արտադրած գրամեքենաներ գոյութիւն չունէին։ դրանք բոլորը ռուսերէն/կիւրեղատառ գրամեքենաներ էին, որոնց տառերը (գլխիկները) փոխուած էին։

այստեղից

տեսնսես հայերէն գրամեքենաներն է՞լ էին սովետում էդպէս ստացուած։ կարծես հանդիպել եմ համացանցում մինչ յեղափոխական (սովետական) հայերէն գրամեքենաներ, ու կարծես յիշում եմ գերմանական կար։

#հայերէն #վրացերէն #գրամեքենայ #մեքենայ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

extremely easy. just copy fonts to ~/.fonts and edit two files right on device. this is linux, not android. i enjoy it indeed. though n900 was better.


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} 30.08.2014, 17:01:32

7f121d9012730132b80b746d04923301

7f1899b012730132b809746d04923301

այսպէս։ ու ինձ դուր է գալիս չորս շարքը։ ու այսքան պարզ՝ https://github.com/norayr/sailfish-armenian-layout #հայերէն #յոլլա #սեյլֆիշ #գրամեքենայ #շարուաթք #էկրանահան #բարեւ #######


#jolla #sailfish #sailfishos #armenian #keyboard #layout #fonts #screenshot #screenshots #freedom

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

այսպէս։ ու ինձ դուր է գալիս չորս շարքը։ ու այսքան պարզ՝ https://github.com/norayr/sailfish-armenian-layout #հայերէն #յոլլա #սեյլֆիշ #գրամեքենայ #շարուաթք #էկրանահան #բարեւ #######

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)