2013-04-07-173656

When the men opened the coffin lid, Gega’s mother turned away, waiting for their reaction. The men, deeply stunned, looked at the corpse which was difficult to identify due to the lapsed time. But it was Natia Megrelishvili who said with conviction: ‘This isn’t Gega. This is Soso, it’s his jeans, there’s the sun drawn on them.’ The others looked at the open coffin again and only now discovered the deceased was wearing the jeans, unaffected by the time and the soil. The jeans looked new and there was a shining sun drawn above the right knee.

#David-Turashvili #Georgia #Georgian #Georgian-writers #Georgian-prose #prose #quotes #USSR #СССР #past #memory #Soviet #flight-from-ussr #Jeans-generation #hijacking #Tbilisi_hijacking_incident #Tbilisi #Դավիթ֊Թուրաշվիլի #დავით-ტურაშვილი #արձակ #Թբիլիսի #თბილისი #Flight-6833 #ԽՍՀՄ #սովետ #պատմություն #միջադեպ #չվերթ֊6833 #անցյալ #поколение-джинсов #Давид-Турашвили #проза #рейс-6833 #Тбилиси #Грузия #инцидент #история #прошлое #jeans #ջինս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ David-Turashvili  Georgia  Georgian  Georgian-writers  Georgian-prose  prose  quotes  USSR  СССР  past  memory  Soviet  flight-from-ussr  Jeans-generation  hijacking  Tbilisi_hijacking_incident  Tbilisi  Դավիթ֊Թուրաշվիլի  დავით-ტურაშვილი  արձակ  Թբիլիսի  თბილისი  Flight-6833  ԽՍՀՄ  սովետ  պատմություն  միջադեպ  չվերթ֊6833  անցյալ  поколение-джинсов  Давид-Турашвили  проза  рейс-6833  Тбилиси  Грузия  инцидент  история  прошлое  jeans  ջինս