aaaaa this is an amazing possibility, if you want to transfer files from one host to the other without scp/rsync, just by using ssh. apparently, ssh can take data from standard input, so the pipeline works like this:

tar -cf - env/novation | ssh arnet.am "cd /tmp; tar -xf -"

https://github.com/norayr/home_sweet_home/blob/master/scripts/ssh_sync.sh #openssh #ssh #network #unix

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

so i was trying to establish sshfs connection to jolla, i remember i was doing that without problems, but probably not with this update, and it was failing with the message:

remote host has disconnected

i’ve tried to run

sshfs -odebug,sshfs_debug,loglevel=debug nemo@jolla.arnet.am:/home/nemo/Music /mnt/jolla

i’ve got a lot of debug messages, but no use.

then i examined /etc/ssh/sshd_config on device. turned out it contained the line Subsystem sftp /usr/lib64/misc/sftp-server. what? why lib64?

changed that line to just ‘lib’, did not work.

then tried to understand what that should look like.

[root@Sailfish ~]# rpm -qa | grep ssh
openssh-7.1p2+git2-1.10.1.armv7hl
openssh-clients-7.1p2+git2-1.10.1.armv7hl
openssh-server-7.1p2+git2-1.10.1.armv7hl
[root@Sailfish ~]# 
[root@Sailfish ~]# rpm -ql openssh-server | grep sftp
/usr/libexec/openssh/sftp-server
/usr/share/man/man8/sftp-server.8.gz

aha!

commented out that line and added new instead in /etc/ssh/sshd_config

#Subsystem      sftp    /usr/lib64/misc/sftp-server
Subsystem       sftp    /usr/libexec/openssh/sftp-server

now

systemctl restart sshd

and sshfs works. (:

#ssh #sshfs #jolla #sailfish

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

      Subsystem  ssh  sshfs  jolla  sailfish 

preparing layout right on device


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} 30.08.2014, 16:06:54

e89b1560126b0132b80b746d04923301

պատրաստելիս հայերէն շարուածքը հենց սարքի մէջ։

#յոլլա #սեյլֆիշ #վիմ #շարուածք #հայերէն #էկրանահան ##########


#ssh #console #gnu #linux #jolla #sailfish #armenian

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)