Yet another great example of #industrial #architecture in #Yerevan - The Mechanical #Factory. I don’t yet have exact details on the architect and the date of construction, but I’m looking. What is interesting about this building is the fact that the architect is obviously referencing the three-tier #basilicas in his #design
Արդյունաբերական ճարտարապետության մեկ ուրիշ հրաշալի օրինակ Երևանում - Մեխանիկական գործարանը: Առայժմս մանրամասներ չունեմ շենքի կառուցման և ճարտարապետի հետ կապված, բայց ման եմ գալիս… Հետաքրքիր է որ ճարտարապետը բացահայտորեն մեկնարկում է #բազիլիկ տիպի եկեղեցիներին իր դիզայնի մեջ…

http://show-shenk.livejournal.com/47322.html

#Երեւան #ճարտարապետություն #պատություն #շենք #հայաստան #քաղաք #գործարան #արդյունաբերություն #architecture #Yerevan

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

the #American and #English #Enlightenment resulted in a massive #destruction of other groups and #cultures, destruction of #African, #Australian, #Asian societies, cultures by the English. Not forgetting the #murder and #colonization of #Irish #people, and #industrial #enslavement of the British working classes.

#quote from the #thinkingallowed #bbc #podcast

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#quote from the #thinkingallowed #bbc #podcast: the #American and #English #Enlightenment resulted in a massive #destruction of other groups and #cultures, destruction of #African, #Australian, #Asian societies, cultures by the English. Not forgetting the #murder and #colonization of #Irish #people, and #industrial #enslavement of the British working classes

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)