who knows, are phones able to get location via cellular towers without a sim card?

i think i remember @{Jim R «Ջեյմս»; urbanroman@diasp.org} was saying that when turned on, even without a sim card, gps modem will look for all towers and announce itself to them.

then it may be able to get location as well, right? #gps #phone #question

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

the economic argument

#xkcd #capitalism #remote_viewing #dowsing #oil_prospecting #aura #auras #homeopathy #healthcare #remote_prayer #prayer #astrology #tarot #planning #crystal_energy #curses #hexes #military #relativity #quantum_electrodynamics #gps #semiconductor #design

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#փաստորեն ջփսով օպերան ավելի ճշգրիտ է որոշում տեղանքը

mit #GPS gerat Opera erkennt #Standort genauer

#օպերա #տեղանք #սփիւռք #ն900 #թեստ #համացանց #opera #location #maemo #n900 #test

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)