A New “Theory of Everything”: Reality Emerges from Cosmic Copyright Law

In a May 23 paper posted to the physics preprint server, arXiv, constructor theory claims its first success toward that goal by unifying the two separate theories that are currently used to describe information processing in macroscopic, classical systems as well as in subatomic, quantum objects.

http://www.scientificamerican.com/article/a-new-theory-of-everything-reality-emerges-from-cosmic-copyright-law/

#23 #science #shannon #information-theory #quantum-systems #superinformation #copyright #medium #copy

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Լարի Լեսիգն ասում է, որ օրենքը սահմանափակում է ստեղծարարությունը

Ինտերնետի ամենահայտնի իրավաբան Լարի Լեսիգը մեջբերում է Ջոն Ֆիլիպ Սուսային, երկնային հեղինակային իրավունքները և ASCAP (երգահանների, հեղինակների և հրատարակիչների ամերիկյան ասոցիացիայի) կարտելը որպես փաստարկ մեր ստեղծարար մշակույթը վերածնելու համար։ http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity.htmlv via @{Արգելիոն Argelion ; aragev@spyurk.am}

also on youtube http://www.youtube.com/watch?v=7Q25-S7jzgs

#lessig #creativity #rw #ro #read-write #read-only #copyright #law #cc #creative-commons #broadcasters #bmi #right #democracy #future #technology #common-sense #court #liberty #freedom

#լեսիգ #ստեղծարարություն #պատճենաշնորհ #տեխնոլոգիա #օրենք #եթեր #իրավունք #ժողովրդավարություն #ապագա #դատարան #ազատություն #երգեր #ձայնագրություններ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

This is what allows us to do #reverse-engineering http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use Also, #eula does not really matter, what matters is the #law of the state. So in practice proprietary software is better than #saas cause one can reverse engineer it, and create a free alternative, like in case with drivers, and practicly there are mostly technical ways to prevent it. #reverseengineering #copyright #law #programming #freedom

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#Copyright Alert System Coming Within Weeks

American #Internet users can expect to start seeing notifications from their Internet service providers if they trade files on #peer-to-peer networks. http://www.billboard.biz/bbbiz/industry/legal-and-management/copyright-alert-system-coming-within-weeks-1007986052.story #p2p #freedom

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)