do you know that flickr is becoming a paid service? they blackmail users, say that if you don’t pay to them, they’ll remove all your photos, and leave only 1000 photos.

i was searching in the net, what people think about it? and i am so surprised that mostly people compare flickr to other clouds to store files. and say - i will store my files there or there.

because flickr is so much more than a photo storage. and i don’t need a photo storage, i have own server.

flickr has so many groups, there is a group about every lens, every film, every camera, every theme - like ‘dogs on film’, and i follow a number of amazing people from east, who make film photos, and i like to follow them so much.

so what i want, but i don’t do, is to write each of them, and ask - ‘would you stay at flickr?’. because if they stay, it worth staying. if they don’t, then i need to accept, that i don’t have this any more. i liked so much to view the flickr stream. always good colours on my stream. always photos that i enjoy. it is so relaxing.

some of the people i follow on flickr have instagram streams. but, i checked, their instagram streams are not that interesting. they upload there only, as they think, more successful images. while i like to enjoy their more banal photos as well, this gives me more understanding about the context.

and i think, if i register instagram, i will follow only and only photographers i like, and no local people. if i upload photos, i will never tag them, so that no local could find them. because i don’t want to follow them, and see those colours on my stream. no, i don’t. if i end up using instagram, i’ll find those film photographers i follow on flickr, and find some other photographers to follow. only photographers i like. and it would not be a social platform for me. i just need a good photo community.

i guess i panick a little in background, by knowing i won’t have flickr any more. #flickr #photography

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

since @{Fla; fla@diaspora-fr.org} told me diaspora keeps the full versions of the uploaded images, and it will be possible to get full versions via click after update, and also since #flickr changes the way it works, i may consider to again show off my photos on diaspora.

for that i think of ways to automate that, because i did not share on diaspora for years, and i’d like to have many photos in my profile.

i guess i might use this https://github.com/produnis/myscripts/blob/master/python/pic2diaspora.py and try to not flood here by posting one picture in an hour? because i have so many pictures that haven’t been uploaded to diaspora.

or may be there’s a better script. i am not an expert in python, i see the https://github.com/marekjm/diaspy/tree/master/diaspy gets deprecated, and may be i’ll end up writing something myself from scratch.

#diaspora #automation

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

նախորդ փոստի համար օդանավի նկարը ստանալու համար գնացի հղումով, ընկա ֆլիքր, իսկ այդ սրիկաները, երեւի գիտեք, անջատել են աջ կտոց ֊ պահել որպես հնարավորությունը, հավանաբար, որ ավելի քիչ մարդ կարողանա քաշել նկարներ։ Այդ պատճառով ինչպես միշտ, սեղմեցի ctrl-u որ պեղեմ հղումը, ու ահա թե ինչ տեսա։ (:

so in order to get an airplane picture from the previous post, I went by the link, and it was flickr, you probably know that they disabled right-click, save as feature in order to prevent some people from downloading pictures. That’s why I always do ctrl-u and get the link to the picture from there. This is what I have found there today.

#flickr #photo #screenshot #jobs #html #hiring #chromium #code #asciiart #ascii-art #ascii #ֆլիքր #ֆոտո #էկրանահան #աշխատանք #քրոմիում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)