Ալտինի ասպետին

գրած

Համառօտ տեղեկութիւնը

կրակի մէջ յիվնասուելու

համար

որ Ստամպօլցոց հարկաւոր կրնայ ըլլալ

Մարդիկ թէպէտ եւ սիրտ ըրին օդու ու ջրի մէջ ճամբայ ընելու, բայց մինչեւ հիմայ կրակին սաստկութեանը դէմ ճար մը չիգտան։ Բայց ես կարծեմ դիւրաւ կրնայ ճարը գըտնըվիլ Ստամպօլու կրակներուն մէջ գոնէ մարդուս կեանքը ու ունեցածը խալըսելու համար։

Գիտնալու է որ երկըթէ հիւսած զգեստը, որ հին ատենը պատերազմի մէջ կըհագնէին, չի թողուր կրակին բոցը ներս անցնելու։ Աս ալ գիտնալու է որ Ասպեստ ըսուած նիւթ մը կայ, որ խիստ դժուարաւ կէրի․ քար կընմանի, բայց կըմանուի ու կըհիւսուի։ Ասկէց ʼի զատ պաղլեդի…

#պատմութիւն #գիրք #վենետիկ #հայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)