Հրատարակչութեան կողմից

Ընթերցողի ուշադրութեանն յանձնարարուող «Ուտոպիա»֊ի հայերէն այս առաջին հրատարակութիւնը թարգմանուած է գերմաներէնից եւ հիմնականում յամեմատուած է նաեւ ռուսերէն թարգմանութեան հետ։

Ընդհանուր առմամբ մատենագրական նպատակ չհետապնդելով, հրատարակչութիւնը կամեցել է ընթերցողին ծանօթացնել մեծ ուտոպիստի այս հռչակաւոր երկի մէջ արծարծած գաղափարների հետ։

Թարգմանութւնը կատարել է ընկ․ Գր․ Անդրեասեանը․ նա է գրել նոյնպէս «Թոմաս Մորը եւ Ուտպիան» ակնարկը եւ կազմել ծանօթագրութիւնները։

#ուտոպիա #թոմաս_մոր #1935 #գիրք #թարգմանութիւն #հայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)