remember these airport timetables?

there was a whole industry to provide them. now this industry is obsolete. (:

there are big screens instead.

remembered a story: there was a huge Lenin sculpture at the Republic, previously Lenin square in Yerevan. When it was dismantled, for years the place remained free. Then there was a huge cross, for a couple of years. Then - huge tv screen. That was very symbolic. Today, thanks god, it’s empty.

#airport #yerevan #screen #city

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

խելախոսի մաշված էկրանը նույնքան թույն է, ինչպես մաշած ջինսերը։

mobile screens with scratches are cool, like worn jeans

#scratches #mobile #screen #jeans #smartphone #phone #old #մաշած #ջինս #խելախոս #էկրան #թույն #ձեռքի #հավես #ուտենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)