vpicl

vpicl__

ահա, Վիրտի PICL լեզուի կոմպիլյատորը, որ նախատեսուած է PIC16F84 միկրոկոնտրոլերներ ծրագրաւորելու համար, կարողացայ տեղափոխել Լինուքս, աշխատեցնել, եւ կոմպիլյացիա անել մի քանի թեստ։

ահա կոդը եւ գրառում վիշապ օբերոնի կայքում։

մինչ

I have managed to port Wirth’s PICL language compiler (which generates code for PIC16F84) to GNU/Linux(used voc to compile it), I mean, it’s possible to run it, compile sample programs with it on my desktop. Now need to make some more improvements and write a manual so that people can use it.

#pic #pic16f84 #embedded #embedded_programming #programming #screenshot #compiler #wirth #picl #programming_languages #hardware #hardware_programming #oberon

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)