at the left side is the scan, probably made by John Maloof, I guess with Epson V700 and published at his blog back in 2009. at the right side is, I guess, professional digitization, made with, I guess, Better Light Super 8K-HS, from the same negative, published at the vivianmaier.com site. of course it’s not only about technology, but also about perception and sense of aethetics, and experience of the person who made the digitizing.

the left scan is more contrasty and darker. the right scan leaves much better impression.

#digitizing #scan #digitization #perception #contrast #experience #epson_v700 #better_light_super_8K-HS #negative #photography #vivian_maier

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

բայց եթէ դուք դանդաղ էք գրում, դա դեռ չի նշանակում, որ ձեզ մօտ այս դէպքն է։ ։Ճ

Պարզ օրինակ․ առաջ այսպէս էր՝ «լաւ, գրենք նիշք»։ Իսկ հիմա ես անհանգստանում եմ իրաւունքների, արգելափակման, զուգահեռութեան, ատոմար գործողութիւնների, տարբեր նիշքային համակարգերի, պանակում բացած նիշքերի քանակի, ժամանակաւոր նիշքերի կանխատեսելի անունների, իմ PRNG֊ի պատահականութեան որակի, գործողութեան կէսին սնուցման սակաւութեան, հասկանալի API֊ի, նրա համար, ինչ ես անում եմ, յստակ ձեռնարկների, եւ այլն, եւ այլն։

աղբիւր

#programming #analysis #paralysis #experience #ծրագրաւորում ###

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)