armenian word for space is տիեզերք [tiezerk’], which literally means ‘big edge’: ‘ti’ - big, and ‘ezerk’’ - edge.

other dictionary states that first time the usage of the word was noticed in 6th century manuscript.

i wonder how people did know (or guess?) so much time ago, that the space is not infinite.

#armenian #dictionary #word #space

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

փաստօրէն, ստարդիկտը ունի ռեվերս փնտրելու հնարաւորութիւն։ it turned out, stardict has reverse (full text) search feature.

#փաստորեն #բառարան #ստարդիկտ #ռեվերս #որոնում #stardict #dictionary #reverse #search #full-text #feature

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)