ATTORNEY: Doctor, before you performed the autopsy, did you check for a pulse? WITNESS: No. ATTORNEY: Did you check for blood pressure? WITNESS: No. ATTORNEY: Did you check for breathing? WITNESS: No.. ATTORNEY: So, then it is possible that the patient was alive when you began the autopsy? WITNESS: No. ATTORNEY: How can you be so sure, Doctor? WITNESS: Because his brain was sitting on my desk in a jar. ATTORNEY: I see, but could the patient have still been alive, nevertheless? WITNESS: Yes, it is possible that he could have been alive and practicing law.

http://www.boredpanda.com/funny-court-reports-disorder-in-court/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=BPFacebook

#court

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

court 

i have an idea: almost any software will eventually become free, because otherwise there would appear an analogue of that software which is free, and the first won’t survive competition with the second.

because free has an important property/quality - it’s free. and market will choose free software, it would prefer to pay for the free alternative and/or it’s support.

btw, this is about development, about progress, thanks to entrepreneurship and fair competition.

i would also like to add - free software is a way to measure democracy: if it exists in country, if it develops, it means that laws about equal possibilities to make business indeed work. moreover, if authorities choose free software over proprietary, it means that they are less corrupted, less dependent on already existing corporations that sell proprietary software. again, this means it is more about equal opportunities and working law and court, about society where companies must compete by qualities of their production, not by using law, authorities, brute force.

of course this is not binary, but scalar. countries have some value of democracy, it’s not true or false, it’s more or less.

and once the free software idea appeared, it’ll inevitably win. #free-software #free_software #democracy #market #law #court #entrepreneurship #competition

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Լարի Լեսիգն ասում է, որ օրենքը սահմանափակում է ստեղծարարությունը

Ինտերնետի ամենահայտնի իրավաբան Լարի Լեսիգը մեջբերում է Ջոն Ֆիլիպ Սուսային, երկնային հեղինակային իրավունքները և ASCAP (երգահանների, հեղինակների և հրատարակիչների ամերիկյան ասոցիացիայի) կարտելը որպես փաստարկ մեր ստեղծարար մշակույթը վերածնելու համար։ http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity.htmlv via @{Արգելիոն Argelion ; aragev@spyurk.am}

also on youtube http://www.youtube.com/watch?v=7Q25-S7jzgs

#lessig #creativity #rw #ro #read-write #read-only #copyright #law #cc #creative-commons #broadcasters #bmi #right #democracy #future #technology #common-sense #court #liberty #freedom

#լեսիգ #ստեղծարարություն #պատճենաշնորհ #տեխնոլոգիա #օրենք #եթեր #իրավունք #ժողովրդավարություն #ապագա #դատարան #ազատություն #երգեր #ձայնագրություններ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)