მზე დამაქვს ხურჯინით

https://www.youtube.com/watch?v=7aaO_lbgqK0

#georgian-music #georgia #երաժշտություն #վրացական֊երաժշտություն #musik #live #կենդանի֊կատարում #Giorgi-Tiginashvili & #Megi-Gogitidze #მუსიკა მზე დამაქვს ხურჯინით #georgian #aray #արայ #100° #lyrics

Minda gachuqo vardebi, Vici rom shegiyvardebi
Minda gagatbo , mere gagaqro
Siyvaruli da fiqri gaswavlo
Gachuqeb yvavils wvimashi gazrdils
Chagkideb xels, gadavdgav mtebs
Xels rom gagishveb, ukan davixev
Sadme davjdebi Fiqrit davtvrebi.

Mova dro da chemi gaxdebi mova dro da shegiyvardebi

Tendeba dila da guli mtkiva marto var isev fiqrebit cisken me shen dagarqmev wvimas chem gulshi gazrdil , ias Pirobas gazlev shentan viqnebi da shegiyvareb me shen gpirdebi Me shevicvlebi , me shen gpirdebi

Ocneba mas sul tan dasdevda siyvarulis ferebi mas ar asvenebda Misi fiqrebi sadgac shors wasuli horizonts gasuli da gadakarguli mas, ar asvenebda Misi sityvebi akordze dasmuli horizonts gasuli da gadakarguli mas, ar asvenebda movida dro gavida shors gadaugeblad ratom ar tovs cas ro mowydeba wvetebi vis daecema ver vxvdebi patara zgapari, ar mtavrdeboda man kargad icoda rac moxdeboda

3x Mze damaqvs xurjinit, da Dilidan dilamde, gamidan gamamde da Kargo …

Ocneba mas sul tan dasdevda siyvarulis ferebi mas ar asvenebda Misi fiqrebi sadgac shors wasuli horizonts gasuli da gadakarguli mas, ar asvenebda Misi sityvebi akordze dasmuli horizonts gasuli da gadakarguli mas, ar asvenebda movida dro gavida shors gadaugeblad ratom ar tovs cas ro mowydeba wvetebi vis daecema ver vxvdebi patara zgapari, ar mtavrdeboda man kargad icoda rac moxdeboda patara zgapari, ar mtavrdeboda man kargad icoda rac moxdeboda

2x Mze damaqvs xurjinit, da Dilidan dilamde, gamidan gamamde da Kargo …

Ocneba mas sul tan dasdevda siyvarulis ferebi mas ar asvenebda

3x Mze damaqvs xurjinit, da Dilidan dilamde, gamidan gamamde da Kargo …

#translit

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)