2014-12-14-1195723

Ich brauch’ dich doch auch nicht mehr als du mich

Ich brauch’ dich doch auch nicht mehr…

http://youtube.com/watch?v=I5GLoQ6Q2Ro

#երաժշտութիւն #թիքվեր #թոմ֊թիքվեր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ երաժշտութիւն  թիքվեր  թոմ֊թիքվեր