Again, about #gif making. These are gifs I made from #Serj-Tankian #music #videos in order to use as #avatars. Gifs are prepared with simple #bash script using mplayer and youtube-dl. Script follows - under the #animations.

#!/bin/bash
FPS=“15”
SCALE=“160:120”
OUT=“lie”
NAME=“zd7yyJLQHVk”
IN=$NAME.mp4

youtube-dl -b http://www.youtube.com/watch?v=$NAME mplayer $IN -s 00:00:03 -endpos 2 -vf palette,scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT.gif -nosound #-vf palette,rgb2gbr,scale=160:120 mplayer $IN -ss 00:00:03 -endpos 2 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”1”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:25.5 -endpos 1 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”2”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:43.35 -endpos 3 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”3”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:109.6 -endpos 2 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”4”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:157.4 -endpos 1 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”5”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:180.5 -endpos 2.3 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”6”.gif -nosound


#գիֆ #բաշ #Թանգյան #Սերժ֊Թանգյան #սկրիպտ #երաժշտություն #ավատար #ուտենց #հոլովակ #გიფ #ბაშ #მუსიკა #სოად #თანგიან #თანკიან #ავატარ #bash #scripting #youtube #youtube-dl #Tankian #avatar #gifs #mplayer #gnu #linux #soad #system-of-a-down #armenian #music

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)