2012-09-30-1696

#Krushchev was very impressed by #American #washing-machines. He had to admit that #US was superior in this field. However when he was asked a question by one of the journalists about the impressions from #US technological advances he said that not washing machines make great countries, but missiles. I think, it is obvious that he was not right. Not that I love other player in that #cold-war - #US leaders. I just think that washing, and other machines, i. e. technologies that help regular people - are much more important than military technologies. Besides, in this picture it is possible to see #Brezhnev, one of the future leaders of the #USSR, who is famous by granting medals to himself and starting so called period of stagnation. #СССР

Also, I believe that time of evil empires is gone. Now it is time for technological advances and education aimed for people, not against them. It’s a pity that, let’s say not all the leaders can see that.

#Խրուսչյով ը շատ ազդված էր Ամերիկյան լվացքի մեքենաներով։ Նա չեր կարող չընդունել որ #ԱՄՆ -ը այդ բնագավառում ավելի առաջ է ընկել։ Այնուհետեւ, թղթակիցների հարցերին, թե նա ինչ կասի ԱՄՆ-ի տեխնոլոգիական գյուտերի մասին #ԽՍՀՄ գլխավոր քարտուղարը պատասխանեց, որ լվացքի մեքենաներով չէ բնավ, որ երկիրը ուժեղ է լինում, այլ հրթիրներով։ Ավաղ, նա չգիտեր, ինչ կարեւոր են լվացքի մեքենաները, եւ փաստորեն, խիստ սխալվում էր։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ Krushchev  American  washing-machines  US  US  cold-war  US  Brezhnev  USSR  СССР  Խրուսչյով  ԱՄՆ  ԽՍՀՄ