Let’s call things by their names — and stop saying “Users” when we mean “Citizens”!

First of all, it frames the discussion in a very convenient way for the other side. When we’re talking about users, we’re talking about people with contracts signed with companies, or about people consuming cultural works one way or the other. In other words, from square one we seemingly agree to play on the “business turf”, and on their terms.

Then there’s the problem that things that look beneficial for users can be unacceptable for citizens. For example lowering the fee by an ISP if the user agrees to use only certain web services (vide the whole Net Neutrality debacle). This might look like a good deal for a user, but a citizen should be able to see that it’s dangerous for free speech, among others.

And finally — and most importantly — rights and freedoms that we defend are citizen’s, not user’s. We should not be ashamed to call upon them if we’re supposed to defend them! And seemingly all other sides to this dispute (and many beside it) have to be reminded, over and over again, that people are citizens first and foremost; they can be users afterwards.

source

by @{Michał “rysiek” Woźniak ; rysiek@joindiaspora.com}

#freedom_of_speech #net_neutrality #user #citizen #right #freedom #internet

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

I have this book, about “my fundamental rights in European Union”. Dignity is the first right apparently. I feel something about that.

I believe Russia should issue a book like this about Eurasian Union. It should start with “You have no rights.”.

#eu #europe #european_union #russia #eurasian_union #book #rights #right #dignity #life #photo

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Լարի Լեսիգն ասում է, որ օրենքը սահմանափակում է ստեղծարարությունը

Ինտերնետի ամենահայտնի իրավաբան Լարի Լեսիգը մեջբերում է Ջոն Ֆիլիպ Սուսային, երկնային հեղինակային իրավունքները և ASCAP (երգահանների, հեղինակների և հրատարակիչների ամերիկյան ասոցիացիայի) կարտելը որպես փաստարկ մեր ստեղծարար մշակույթը վերածնելու համար։ http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity.htmlv via @{Արգելիոն Argelion ; aragev@spyurk.am}

also on youtube http://www.youtube.com/watch?v=7Q25-S7jzgs

#lessig #creativity #rw #ro #read-write #read-only #copyright #law #cc #creative-commons #broadcasters #bmi #right #democracy #future #technology #common-sense #court #liberty #freedom

#լեսիգ #ստեղծարարություն #պատճենաշնորհ #տեխնոլոգիա #օրենք #եթեր #իրավունք #ժողովրդավարություն #ապագա #դատարան #ազատություն #երգեր #ձայնագրություններ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)