Again, about #gif making. These are gifs I made from #Serj-Tankian #music #videos in order to use as #avatars. Gifs are prepared with simple #bash script using mplayer and youtube-dl. Script follows - under the #animations.

#!/bin/bash
FPS=“15”
SCALE=“160:120”
OUT=“lie”
NAME=“zd7yyJLQHVk”
IN=$NAME.mp4

youtube-dl -b http://www.youtube.com/watch?v=$NAME mplayer $IN -s 00:00:03 -endpos 2 -vf palette,scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT.gif -nosound #-vf palette,rgb2gbr,scale=160:120 mplayer $IN -ss 00:00:03 -endpos 2 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”1”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:25.5 -endpos 1 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”2”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:43.35 -endpos 3 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”3”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:109.6 -endpos 2 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”4”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:157.4 -endpos 1 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”5”.gif -nosound mplayer $IN -ss 00:00:180.5 -endpos 2.3 -vf scale=$SCALE -vo gif89a:fps=$FPS:output=$OUT”6”.gif -nosound


#գիֆ #բաշ #Թանգյան #Սերժ֊Թանգյան #սկրիպտ #երաժշտություն #ավատար #ուտենց #հոլովակ #გიფ #ბაშ #მუსიკა #სოად #თანგიან #თანკიან #ავატარ #bash #scripting #youtube #youtube-dl #Tankian #avatar #gifs #mplayer #gnu #linux #soad #system-of-a-down #armenian #music

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ասք հին հայկական կարգիչների մասին

Այսօր ժամանակ եմ գտել ու հրապարակել եմ Նաիրի, Հրազդան եւ Մասիս համակարգիչների ձեռնարկները։

}}

}}

}}

Ի դեպ, սքան արած տիֆ ֆայլերից սարքել եմ պդֆ այսպես՝

set -x

list=`ls *.tif`

for i in $list
do
   j=${i%%.*}
   convert -rotate 90 $i ${j}.png 
done

   convert *.png masis.pdf

ու տենց

ասք լուսանկարները բաժանելու եւ տիրելու մասին

Քանի որ մեկ պանակում շատ են լինում լուսանկարները, ու գթամբը բացվելիս խեղտում է կարգիչը, անում եմ այսպես՝

#!/bin/bash

set -x

af=`ls | grep -v “.sh”`

let j=0

let k=0

for i in $af

do

if [ ! -d $j ]

then

mkdir $j

fi

mv $i $j

let k++

echo “k=$k”

if (( k == 20 ))

then

let j++

let k=0

fi

done

ու տենց